Ochrana osobních údajů GDPR

  • Poskytovatel v okamžiku sjednání smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Účastníka a to Jméno a příjmení, Datum narození, Adresu bydliště, Adresu pro doručování v listinné formě, Adresu pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. Poskytovatel se stává Správcem uvedených osobních údajů.
  • Správce osobních údajů je tedy Společnost Kateřina Štarhová, Klíny 7, 615 00 Brno, tel.: +420 777 758 898, mail: katerina@starhova.com, www: www.starhova.com.
  • Osobní údaje Jméno a příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a Adresa pro doručování v listinné formě jsou zpracovávány na základě tohoto smluvního vztahu a na základě zákona č. 127/2005 Sb. za účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli zákonem daných povinnosti pro tento typ smluvního vztahu a za účelem realizace vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Účastníkem nutné pro plnění smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.
  • Tyto osobní údaje Jméno a příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a Adresa pro doručování v listinné formě budou u Správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu, samotná smlouva pak dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 563/1991. Tyto osobní údaje budou dále uloženy v rámci daňových dokladů dalších 10 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o DPH č. 235/2004.
  • Osobní údaje Adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu poskytovatele souvisejícím s účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Účastníkem potřebné pro plnění smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.
  • Osobní údaje Adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla budou u Správce zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 2 roky. Účastník má právo během těchto dvou let po ukončení smlouvy požádat o výmaz těchto osobních údajů, Správce pak výmaz uskuteční, pokud tomu nebrání překážka v podobě nevypořádaných pohledávek Správce, nebo otevřená možnost podání reklamací, nebo jiný prokazatelný zájem Správce.
  • Účastník má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, i právo na přenositelnost údajů. Tyto žádosti lze směrovat na službu hotline dle bodu 6 smlouvy. Účastník má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.